Strategi

Leader Närheten är ett av 40 leaderområden i Sverige som fått sin utvecklingsstrategi godkänd och ges möjlighet att arbeta för lokalt ledd landsbygdsutveckling i programperioden 2023–2027 (som kallas Strategisk Plan 2023-2027).

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Närheten

Leader Närhetens lokala utvecklingsstrategi ska under perioden 2023 – 2027 leda föreningens arbete för en utveckling av landsbygden genom leadermetoden. Området består av Karlstad, Grums, Hammarö, Kil, Forshaga, Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner. Leader Närhetens styrelse, som består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor, ska med hjälp av den lokala utvecklingsstrategin prioritera projekt i enlighet med dess mål och insatsområden. Handläggning, kommunikation, information och den dagliga verksamheten sköts från kansliet som ansvarar för den praktiska verksamheten.

 

Strategins vision ”Möjligheter och engagemang i Närheten – tillsammans” tar avstamp i leaderområdets ambitioner att genom leadermetodens principer skapa lokal utveckling där människor tillsammans bygger upp möjligheterna för framtidens landsbygd. Genom vårt arbete vill vi skapa möjligheter och engagemang som leder till framtidstro, inkludering, resurseffektivisering och affärsmöjligheter för att öka människors livskvalitet och möjligheter att bo och verka på landsbygden.

 

Utifrån SWOT- och behovsanalyser har fyra övergripande mål för arbetet fastställts:

1. Engagerade Landsbygder

Utveckling av föreningslivet för att skapa ett bibehållet och större engagemang i landsbygderna och skapa nya möjligheter för den ideella sektorn. Utvecklingen ska ske exempelvis genom förnyelse, föryngring, samarbeten, arrangemang, affärsutveckling och övriga åtgärder kopplade till den ideella sektorn.

2. Smarta Landsbygder

Skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, självhushållning, ökad beredskap, utvecklad service och digitaliseringslösningar på landsbygden.

3. Konkurrenskraftiga Landsbygder

Främja nyföretagandet, skapa lönsamhet, utveckla den för området viktiga besöksnäringen inom natur och kultur, arbeta med kompetensutveckling, kompetensmatchning och nätverkande.

 

4. Livskraftigt Vänerfiske

Utveckla både fritids- och yrkesfiske i Vänern på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Om strategiarbetet

Våren 2021 påbörjades arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för programperioden 2023–2027. Inför det här arbetet hade vi rustat oss väl genom att redan 2020 inleda en dialog med angränsande leaderområden om en potentiell förändring av leaderkartan, något Jordbruksverket initierat är ett måste i de fall ett leaderområde är att beteckna som för litet för att kunna ha tillräcklig kapacitet. Leader Närheten och delar av Leader Värmlands BergsLAG går i och med detta samman och omfattar följande kommuner:
– Grums
– Forshaga
– Kil
– Filipstad
– Storfors
– Kristinehamn
– Hammarö
– Karlstad (exkl. tätort)

Strategin är relativt omfattande och inbegriper en beskrivning av hela processen. Ta gärna del av materialet genom nedanstående länkar.

Vi vill rikta ett stort tack till alla samarbetspartners som på ett eller annat sätt har engagerat sig i arbetet, det är tack vare den samlade viljan att utveckla landsbygden som vi fått fram en strategi som vi är stolta, glada och ivriga över att få börja jobba med.