Slutrapportera

När projektet är klart är det dags för slutredovisning

Hur gick det?

När projektet är helt genomfört ska du lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av projektets genomförande och resultat. Här rapporterar du och utvärderar genomförda aktiviteter och hur väl du lyckats uppnå projektets mål. Ansökan om slututbetalning görs när projektet är helt genomfört och alla utgifter betalade, men innan ditt slutdatum är passerat!

Ansökan om slututbetalning

Projektet ska vid slutdatum vara helt genomfört och alla utgifter betalda samt bokförda. Du slutredovisar i ”Ansökan om slututbetalning” i e-tjänsten, på samma sätt som vid Ansökan om delutbetalning men mer omfattande med fler frågor att svara på. Du kan slutredovisa så fort projektet är klart, men senast på slutdatum måste Ansökan om slututbetalning vara inskickad till Jordbruksverket.

Skicka ett utkast till oss först! 

En viktig skillnad mot Ansökan om stöd är att när du klickar på ”Skicka in”  i en ansökan om utbetalning går det inte längre att justera i ansökan. Vi rekommenderar därför starkt att ni sparar ansökan som ett utkast och skickar till kansliet som en pdf för granskning och feedback. (Vi kan tyvärr inte se  ansökan i e-tjänsten i status Utkast). Av erfarenhet vet vi att vissa frågor kan vara lätta att missförstå och vi vill gärna hjälpa er att undvika onödiga misstag som kan leda till tidsödande kompletteringar eller i värsta fall avdrag på stödet. 

Syfte, mål och resultat

I ansökan om slututbetalning ska du alltså redovisa ditt projekt i sin helhet. Du ska sammanfatta genomförandet av aktiviteter, utvärdera hur det har gått ( – har du behövt ändra något under projektets gång, vad har gått bra, har det uppstått några problem), har projektets syfte och mål uppnåtts? Kontrollera gentemot din ursprungliga Ansökan om stöd, aktivitetsplan och budget och det som står i ditt Beslut om stöd. 

Redovisning av utgifter

I ansökan om utbetalning (både Delutbetalning och Slututbetalning) ska man redovisa de utgifter man haft i projektet för att få godkänt för utbetalning av stödet. Utgifterna ska vara tydligt kopplade till det man angett i budget vid ansökan om stöd. Utgifterna ska vara betalda och bokförda. Du laddar upp scannade kvitton och fakturor, lönebesked mm. samt utdrag ur bokföringen (huvudbok) som visar att utgifterna är separat bokförda (särredovisning), dvs tydligt skilda från din övriga verksamhet. Enskilda företagare kan behöva redovisa Eget arbete – det görs genom en sk Projektdagbok där du noterat dina arbetade timmar. Övriga dokument som kan behöva redovisas är t ex Körjournaler, Deltagarlistor vid evenemang, fika, luncher mm. 

Du hittar alla blanketter du kan behöva för din redovisning i Jordbruksverkets Webbutik.