Så går det till

Börja alltid med att kontakta leaderkontoret. Vi kan hjälpa till att utveckla och förverkliga din idé! Beskriv kortfattat er idé och lämna kontaktuppgifter så återkopplar vi inom kort. Vi på kansliet vägleder dig genom hela ansökansprocessen. 

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Leaderprojekt ska främja lokal utveckling på gräsrotsnivå och bygger till stor del på samarbete och engagemang. Börja med att titta i vår lokala utvecklingsstrategi, där får du mer information om leadermetoden samt vilken typ av åtgärder det är som prioriteras i våra insatsområden. Passar Din idé in? Ta kontakt med leaderkontoret för vägledning eller börja redan nu att fylla i en intresseanmälan. Tänk på att projektet behöver passa in i något av våra insatsområden och att samtliga grundläggande villkor måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i urvalsprocessen.

Steg 2

Skriva ansökan

Om din idé överensstämmer med Leader Närhetens utvecklingsstrategi ber kansliet dig att skicka in en ansökan. Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst.  

När ansökan är komplett ska projektet föredras inför vår styrelse som kallas LAG (Local Action Group) som då gör en poängbedömning enligt urvalskriterierna och fattar beslut om ifall man ska ”prioritera” projektet, dvs att LAG förordar ett godkännande av Jordbruksverket.

Kansliet handlägger ansökan och när allt är komplett skickar vi ärendet vidare till Jordbruksverket för vidare handläggning, godkännande och formellt beslut.

Vi rekommenderar också att man planerar sin projektstart till minst sex månader efter aktuellt beslutsmöte i vår styrelse. Detta för att ni ska hinna få det formella beslutet ifrån Jordbruksverket.

Steg 3

Genomföra

Vid ett positivt besked är det dags att dra i gång! I samband med detta kommer kansliet att erbjuda en enkel projektutbildning – så att man under genomförandets gång ska ha koll på det som krävs för att lyckas med projektredovisningen som sedan ska göras gentemot Jordbruksverket. 

Steg 4

Avsluta

När projektet är helt genomfört ska du lämna in en ekonomisk redovisning och en beskrivning av projektets genomförande och resultat när du slutredovisar projektet. Här rapporterar du och utvärderar genomförda aktiviteter och hur du uppnått projektets mål. 

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Testa din idé!