Om oss

Leader Närheten är en ideell förening som arbetar för hållbar landsbygdsutveckling i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga, Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Vi fördelar projektstöd till goda idéer med medel från EU, staten och kommunerna i vårt område.

Hållbar lokal utveckling

Verksamheten ska stärka den lokala utvecklingen i området och bedrivs via Leader-metoden som bygger på samverkan mellan ideella krafter, näringslivet och offentlig sektor.

Vi tror att lokala krafter i samverkan kan åstadkomma mycket och ger bäst resultat för bygden.

Vi vill skapa lokal utveckling där människor tillsammans bygger upp möjligheterna för framtidens landsbygd. Genom vårt arbete vill vi skapa möjligheter och engagemang som leder till framtidstro, inkludering, resurseffektivisering och affärsmöjligheter för att öka människors livskvalitet och möjligheter att bo och verka på landsbygden.

Våra projekt utgår från lokala behov, lokalt engagemang, samverkan, nytänkande och hållbarhet – för bättre möjligheter och livskvalitet på landsbygden. Projekten ska grundas i lokala behov och genomföras på lokal nivå.

Ett leader-projekt ska arbeta för en hållbar utveckling och beakta grundläggande principer om jämlikhet, likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet.

Leadermetoden

Leadermetoden är en arbetsmetod för landsbygdsutveckling som bygger på trepartnerskap mellan offentliga aktörer, representanter för näringsliv och för ideell sektor.

Leader är en förkortning av ett franskt uttryck; ”Liaison entre actions de dévéloppement de l’économie rurale” – som betyder ”Samverkan/länk mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Utvecklingsarbetet består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande. Arbetet sker i samverkan med Jordbruksverket som är vår huvudman och fattar de slutliga besluten om utbetalning av stöd. Leader är en del av Landsbygdsprogrammet och en arbetsmetod som återfinns i hela EU .

 

Processen i korthet

Jordbruksverket är vår huvudman och fördelar budget till godkända leaderområden. Styrelsen i varje leaderområde kallas LAG vilket står för Lokal AktionsGrupp och består av representanter för ideell, privat och offentlig sektor. LAG är ansvarig för den lokala utvecklingsstrategin och prioriterar ansökningar utifrån strategins måluppfyllelse.

Ansökan om stöd görs i Jordbruksverkets e-tjänst, men det är leaderkontoret som tar emot och handlägger ansökningar som sedan bedöms av LAG. Om ansökan godkänns (prioriteras) skickas den vidare till Jordbruksverket som fattar det slutliga beslutet. Projektredovisning och ansökan om utbetalning görs också till Jordbruksverket men kontrolleras av leaderkontorets handläggare. Vi finns till hands för stöd och guidning hela vägen!

Möjligheter och engagemang i Närheten -tillsammans!

Leader Närhetens arbete utgår från vår utvecklingsstrategi som tagits fram utifrån noggranna analyser av de behov och möjligheter som finns i vårt område. Syftet är att uppnå maximal nytta och resultat av projektmedlen – var behövs insatserna bäst och hur får vi bäst effekt av insatserna? Vi ska genomföra den godkända strategin för Leader Närheten på ett professionellt, kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Och i det är det lokala engagemanget och samarbete nyckeln till framgång!

Vi har arbetat fram fyra Insatsområden som ska främja utvecklingen mot våra övergripande mål:

1. Engagera mera – Utveckling av föreningslivet för att skapa ett bibehållet och större engagemang i landsbygderna och skapa nya möjligheter för den ideella sektorn. Utvecklingen ska ske exempelvis genom förnyelse, föryngring, samarbeten, arrangemang, affärsutveckling och övriga åtgärder kopplade till den ideella sektorn.

2. Smarta landsbygder – Skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, självhushållning, ökad beredskap, utvecklad service och digitaliseringslösningar på landsbygden.

3. Entreprenörskap och näringslivsutveckling – Främja nyföretagandet, skapa lönsamhet, utveckla den för området viktiga besöksnäringen inom natur och kultur, arbeta med kompetensutveckling, kompetensmatchning och nätverkande.

4. Resursrika Vänern – Utveckla både fritids- och yrkesfiske i Vänern på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.

 

Vi driver vår verksamhet som ett långsiktigt projekt med stöd från EU och kommunerna i vårt område. Målen med Leader Närhetens arbete är att 

  • sprida information om verksamheten till allmänheten, till tänkta projektsökare och samarbetspartners
  • bedöma och besluta om projektprioriteringar utifrån den lokala utvecklingsstrategin
  • ge vägledning och stöttning till projektägare så att de kan uppnå ett önskat och optimalt resultat
  • följa upp och utvärdera leaderområdets beviljade projekt och deras resultat