Leader 2014-2022

Om föregående programperiod

Från Programperioden 2014-2022…

Den föregående programperioden planerades till 2014-2020 och Leader Närheten arbetade då med medel ur både Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden. Programperioden förlängdes sedan med ytterligare två år, men begränsades då till att omfatta enbart Landsbygdsfonden.

Föreningen i föregående programperiod heter egentligen ”Föreningen Närheten” och innefattar Karlstad, Grums, Hammarö, Kil och Forshaga kommuner. Leaderområdet Föreningen Närheten har varit aktiv sedan 2008. Programperioden är alltså slut men föreningen fortsätter ändå arbeta fram till 2025 med att slutföra pågående projekt och avsluta programperioden.

… till Strategisk Plan 2023-2027

Inför den innevarande nya programperioden som benämns ”Strategisk plan 2023-2027” bildades den nya föreningen med det registrerade föreningsnamnet ”Leader Närheten”, där vi välkomnade ytterligare tre kommuner i verksamheten; Kristinehamn, Filipstad och Storfors. 

Detta innebär att vi nu driver två föreningar parallellt fram till 2025. 

Mer om vår nya förening och strategi läser du här: 

Sammanfattning av Utvecklingsstrategi för programperioden 2014-2022

Strategin omfattar Karlstadsregionen vilket inkluderar Grums, Kils, Forshaga, Karlstads och Hammarö kommuner. För landsbygdsfonden exkluderas Karlstads tätort, medan Socialfonden och Regionalfonden innefattar hela området. För genomförandet av strategin ansvarar LAG
(Local Action Group) som består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor. LAG prioriterar och beslutar vilka projekt som ska genomföras med stöd av strategin. Handläggning, kommunikation, information och den dagliga verksamheten sköts från kansliet som ansvarar för den praktiska verksamheten. Syftet med strategin är att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

Strategins vision och inriktning ”Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet – för alla” tar avstamp i närheten i området, närheten till naturen, närheten till arbete, närheten mellan stad och land och inte minst närheten mellan människor. Strategin bygger på samarbeten, nätverk, ökad integration och ökad jämställdhet för att utveckla området på bästa sätt genom leadermetoden. Strategin inkluderar Landsbygdsfonden (EJFLU), Socialfonden (ESF) och Regionalfonden (ERUF). Med en flerfondsstrategi finns framförallt utvecklingsmöjligheter i arbetet mellan stad och landsbygd på olika sätt. I vår strategi vill vi trycka på vikten av
landsbygdens överlevnad och utveckling, men även bidra till förbättrade relationer mellan stad och landsbygd genom exempelvis olika typer av samarbetskonstellationer bland företag, organisationer, föreningar och utbildningscentra.

Vi vill genom leadermetoden nå de övergripande målen som innefattar en hållbar näringslivsutveckling på landsbygden, omställning till ett hållbart samhälle, ökad integration, jämlikhet, jämställdhet och fler ungdomar i arbete samt en ökad livskvalitet. Strategins delmål kategoriseras under insatsområden som berör besöksnäring, infrastruktur och service,
omställning, jämlikhet, företagande och föreningsliv.

Insatsområden i strategin 2014-2022

  1. Hållbar besöksnäring inom natur och kultur
  2. Infrastruktur och service
  3. Hållbar omställning och hållbart naturbruk
  4. Integration, jämställdhet, jämlikhet och ungdomsarbetslöshet
  5. Företagande
  6. Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden