Ansöka

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst. 

Ansökan om stöd

Om din idé överensstämmer med Leader Närhetens utvecklingsstrategi och grundläggande villkor är uppfyllda ber kansliet dig att skicka in en ansökan. Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst. Leaderkontoret återkopplar om eventuella kompletteringar som behövs.

När ansökan är komplett ska projektet föredras inför vår styrelse som kallas LAG (Local Action Group) som då gör en poängbedömning enligt våra urvalskriterier och fattar beslut om man ska ”prioritera” projektet, dvs att LAG förordar ett godkännande av Jordbruksverket. Faktorer som påverkar beslutet är omfattningen av allmännytta, samarbeten, ideella insatser, långsiktighet och vilka resultat projektet kan ge för landsbygdsutveckling.  

Kansliet handlägger ansökan och när allt är komplett skickar vi ärendet vidare till Jordbruksverket för vidare handläggning, godkännande och formellt beslut.

Frågor i ansökan

I ansökan ska du svara på ett antal frågor om ditt projekt. Du ska beskriva projektets bakgrund; vilket behov du ser och hur projektidén uppkom, målgrupp, projektets syfte och mål – dvs varför projektet behövs och vad ni konkret ska uppnå inom projektet, projektets planerade aktiviteter, vilka ni ska samarbeta med, förväntade resultat m.m. Du ska även beskriva planen för den långsiktiga förvaltningen av projektets resultat.

Vi på leaderkontoret finns till hands för att stötta och svara på frågor kring hur man skriver ansökan. 

 

Ideella insatser

Leader-projekt ska också innefatta ideella insatser i någon form. Du förväntas bidra med ideell tid, eller ideella resurser, i projektet som en motprestation. Detta räknas som en form av medfinansiering. Ju högre budget desto fler antal ideella timmar förväntas man ställa upp med i projektet. 

Budget och andra bilagor.

Du behöver också ha en väl genomtänkt och specificerad budget som tydligt återspeglar vad du tänker genomföra i projektet. Gör en grundlig undersökning kring marknadspriser på planerade utgifter, och spara uppgifterna – detta ska nämligen också bifogas till ansökan.

Övriga bilagor kan också komma att efterfrågas, men det varierar beroende på vem som söker och typ av projekt. Alla bilagor laddas upp i e-tjänsten. Vi på kansliet hjälper dig med vad som behövs.

På Jordbruksverkets ”Webbutik” hittar du de blanketter, excelmallar och övriga dokument som kan vara aktuella vid en projektansökan : 

E-tjänsten

Själva ansökan gör du i Jordbruksverkets e-tjänst: ”E-tjänst för Projektstöd, företagstöd och investeringsstöd”. Då måste du först gå till Jordbruksverkets hemsida och logga in i Mina Sidor med hjälp av en e-legitimation. Sedan kan du välja att Öppna e-tjänsten för att börja en ny ansökan.

E-tjänsten fungerar bäst på en PC med Windows 7 eller senare – det kan tyvärr vara problem med att använda en Mac-dator. Tänk på att ladda upp bilagor som pdf A.

Utförlig information om hur det går till att använda e-tjänsten får du i denna instruktionsvideo. Det är Leader Östra Skåne som tagit fram filmen men e-tjänsten fungerar på samma sätt överallt – du söker bara fram Leader Närheten i stället i e-tjänsten. 

 

Fullmakt

I de flesta fall kan det behövas en fullmakt för att kunna göra en ansökan. Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du dela ut en fullmakt till dig själv för att kunna logga in i e-tjänster med din personliga e-legitimation. Om någon annan ska företräda dig, ditt företag eller organisation behöver den personen en fullmakt. Du delar ut fullmakt via Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida, eller via blankett.

Läs mer om vad som gäller kring fullmakter på Jordbruksverkets hemsida: 

Mer information

På Jordbruksverkets hemsida hittar du ytterligare information kring att söka stöd genom Leader.