aktuella stöd

I innevarande programperiod (2023–2027) har Leader Närheten medel ur Landsbygdsfonden att fördela till projekt som faller inom ramen för våra fyra insatsområden i Utvecklingsstrategin.

 Du kan söka Projektstöd, Projektstöd till Företag, Stöd till samarbete  och stöd till delaktiviteter inom Paraplyprojekt.

 

Projektstöd 

Stödtypen Projektstöd kan bli aktuellt om projektet har en bred allmännytta där många får glädje av resultatet. Du kan få stöd för 40-100% av stödberättigade utgifter, men storlek på stöd beror bland annat på hur allmännyttigt projektet är och i vilken grad det bidrar till våra uppsatta mål. Det minsta stöd man kan söka är 22 000 kronor. Det finns generellt inget tak för maxbelopp, men ju mer allmännyttigt ett projekt är desto mer stöd kan projektet få och ju högre stöd man söker desto mer resultat förväntas projektet bidra med.

Projektstöd till företag

Vid projektstöd till företag kan du få stöd för 40-70% av utgifterna, men maxbeloppet är 200 000 kronor. Projektstöd till företag blir aktuellt om nyttan med projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal kommersiella verksamheter.

Stöd till samarbetsprojekt

Projekt kan i vissa fall inkludera flera leaderområden, dessa kallas då för samarbetsprojekt. Det ska gälla en konkret projektidé och uppfylla gemensamma behov. Samarbetsprojekt kan genomföras av stödmottagare i ett leaderområde som vill samarbeta med en eller flera stödmottagare i andra leaderområden. Du kan även ha ett förberedande samarbetsprojekt som handlar om att söka efter en eller flera samarbetspartner i andra leaderområden

Paraplyprojekt

Paraplyprojekt gör det möjligt att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter, utan att starta ett helt leaderprojekt. Projektet ägs av föreningens styrelse, LAG, som kan bevilja och betala ut stöd inom paraplyprojektet. Om du vill söka stöd inom ett redan beviljat paraplyprojekt så är det bestämt av föreningens styrelse hur mycket pengar varje enskild delaktivitet kan få. Delaktiviteten får inte innehålla några investeringar – vad som räknas som investering hjälper leaderkontoret dig med.

Vem kan söka?

Föreningar, företag, stiftelser och andra organisationer kan göra en ansökan. Privatpersoner kan inte ansöka.

Projekten ska genomföras i vårt område och nyttan ska tillfalla området.

Vårt geografiska upptagningsområde är kommunerna Kil, Forshaga, Hammarö, Grums, Kristinehamn, Storfors, Filipstad och Karlstad (exklusive tätort). Se kartan nedan för förtydligande över vilka områden i Karlstad som ingår i Leader Närhetens upptagningsområde: 

Vad kan jag få stöd för? 

Ni kan söka stöd till faktiska kostnader för utgifter som är till nytta för flera och/eller är förutsättningsskapande för positiv utveckling. Stöd lämnas endast för utgifter och kostnader som behövs för att uppnå syfte och mål i beslut om stöd, och om dessa bedöms vara rimliga. Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast den dag din ansökan kom in till myndigheten.

Exempel på stödberättigade utgifter:

  • lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och indirekta kostnader
  • investeringar
  • eget arbete
  • köp av tjänster
  • övriga utgifter (material, resor, fika mm)

Man kan inte få stöd för löpande drift eller ordinarie verksamhet.